Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu

PREAMBUŁA

Strona internetowa pomagam.lepszaoferta.pl  jest prowadzona przez LepszaOferta.pl SA ,ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków, KRS 0000410204, NIP 675-147-05-02 (dalej zwaną LepszaOferta.pl). Niniejszy Regulamin, reguluje stosunki między LepszaOferta.pl i użytkownikami strony internetowej (dalej zwananymi „Użytkownikami””), którzy wykorzystują stronę pomagam.lepszaoferta.pl do wyszukiwania sklepów i zbierania środków dla Beneficjentów lub wspierania wspierania finansowego Beneficjentów.

WSTĘP

Jak działa strona pomagam.lepszaoferta.pl: LepszaOferta.pl prowadzi stronę internetową pomagam.lepszaoferta.pl („Strona Internetowa”), która jest platformą umożliwiającą użytkownikom (“Użytkownik”) wyszukiwanie sklepów i ofert, a zakup zrealizowany za pośrednictwem strony pomagam.lepszaoferta.pl przekłada się na wspieranie finansowe organizacji charytatywnych, szpitali, organizacji medycznych, grup społecznych i innych podmiotów i osób uznanych za ważne cele („Beneficjenci” ). Kupujący mają możliwość przekazywania środków finansowych na wsparcie Beneficjentów poprzez realizację zakupów w sklepach internetowych (“Partner”) za pośrednictwem strony pomagam.lepszaoferta.pl. Zgodnie z tymi porozumieniami, jeśli podejmujesz określone działania („Działania”) Partner przekaże określoną kwotę pieniędzy do LepszaOferta.pl, które pozostaną w tymczasowym posiadaniu LepszaOferta.pl przed przekazaniem ich („Darowizną”) dla Beneficjentów. LepszaOferta.pl S.A. w imieniu Użytkownika przekazuje dla Beneficjentów 100% dochodu uzyskanego w okresie rozliczeniowym. Za okres rozliczeniowy rozumiany jest pełen miesiąc kalendarzowy, za wyjątkiem kwietnia 2020 – gdzie za okres rozliczeniowy rozumiany jest czas od daty startu serwisu pomagam.lepszaoferta.pl – tj 14.04.2020 do 30.04.2020.

LepszaOferta.pl S.A. wybierze Beneficjentów spośród nadesłanych zgłoszeń oraz własnych wskazań za pośrednictwem komisji składającej się z min 3 członków. Komisja zbierać się będzie min. 1 raz w miesiącu w celu wyłonienia Beneficjentów. Beneficjenci o których mowa powyżej będą wyłaniani według subiektywnych kryteriów komisji które w trosce o dobro przedsięwzięcia nie zostaną w pełni przedstawione opinii publicznej, jednak będą opierać się o następujące założenia główne:
– długoterminowe korzyści dla społeczeństwa i gospodarki,
– sytuacja Beneficjenta – w tym brak możliwości innej pomocy z zewnątrz,
– zaspokojenie całości lub dużej części potrzeb beneficjenta.

Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej zobowiązuje się przestrzegać warunków, które stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a LepszaOferta.pl. Zgadzając się na niniejszy Regulamin wyrażasz zgodę na następujące warunki:

 • Warunki, które odnoszą się do korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości;
 • Polityka prywatności i “Polityka Cookies”, które odnoszą się do sposobów, zbierania danych i ich wykorzystywania;
 • warunki specjalne, które mają zastosowanie do konkursów i promocji.

UŻYTKOWNIK 

Aby zostać Użytkownikiem należy zaakceptować warunki i niezbędne zgody marketingowe poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na stronie rejestracji. Rejestrując się Użytkownik oświadcza, że:

 • Ukończył 13 lat,
 • Wszystkie informacje przekazane LepszaOferta.pl są poprawne;
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez LepsaOferta.pl zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie;
 • Będzie stosować się do zapisów i reguł Strony Internetowej.

Potwierdzenie: Po zakończeniu procesu rejestracji wyślemy Ci e-mail lub SMS, aby potwierdzić rejestrację.

Zmiany danych użytkownika: Rejestrując się, Użytkownik odpowiedzialny jest za aktualność i poprawność informacji, które umieścił w serwisie. Aktualizacji danych może dokonywać samodzielnie na swoim koncie Użytkownika. 

UŻYTKOWANIE STRONY

Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej: Z zastrzeżeniem Regulaminu, LepszaOferta.pl podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby Strona Internetowa była dostępna dla Użytkownika i Beneficjentów. Korzystanie z Serwisu jest uzależnione od przestrzegania Regulaminu i zasad  określonych na stronie internetowej

Materiały LepszaOferta.pl: LepszaOferta.pl oferuje szereg serwisów, narzędzi, dokumentów i oprogramowania, które można użytkować („Materiały LepszaOferta.pl”). Korzystanie z Materiałów LepszaOferta.pl oznacza zgodę na warunki Licencji Użytkownika.

Przekazanie Środków Beneficjentom: jako Użytkownik możesz podejmować działania wspierające zbieranie środków dla Beneficjentów poprzez:

 • dokonywanie zakupów z wykorzystaniem linków znajdujących się na Stronie Internetowej. Partnerzy posiadają dedykowaną stronę, która opisuje ofertę (zakres działalności i produkty);
 • klikając na Stronie Internetowej w przedstawione szczegółowe oferty Partnerów Użytkownik podejmuje działania, które mogą przyczynić się do zebrania środków dla Beneficjenta;
 • włączenia powiadomień ze strony pomagam.lepszaoferta.pl w celu informowania Użytkownika o ważnych aktualizacjach i nowościach na stronie.

Relacje między Partnerami i Użytkownikami: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zdecydujesz się na zakup towarów lub usług od Partnerów, to jest to umowa pomiędzy Użytkownikiem i Partnerem. Odpowiedzialność za ewentualne wady lub usterki towarów lub usług kupionych od Partnera ponosi wyłącznie Partner, u którego dokonano transakcji. LepszaOferta.pl nie ponosi  odpowiedzialności w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych przez Partnerów. LepszaOferta.pl nie daje gwarancji wykonywania określonych świadczeń przez Partnerów. Partnerzy mogą zwiększać lub zmniejszać kwoty prowizji w odniesieniu do konkretnych usług i produktów.

Korzystanie z plików cookie: W celu ułatwienia funkcjonowania Serwisu, LepszaOferta.pl wykorzystuje pliki cookie (i inne technologie). Sposób, w jaki pliki cookie pobierają informacje o Użytkownikach są opisane w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies, które są częścią niniejszego Regulaminu. LepszaOferta.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy plików cookie, używanych w celu rejestracji transakcji i tym samym generowania Darowizny dla Beneficjenta.

Pliki cookie: pliki cookie (i inne technologie) pozwalają na rejestrowanie działań Użytkowników u Partnerów i raportowanie ich do LepszaOferta.pl w celu naliczenia Darowizny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie plików cookie z przeglądarki używanej przez niego do korzystania ze Strony Internetowej uniemożliwi LepszaOferta.pl naliczenie kwoty darowizny wynikającej Działań Użytkownika. Pliki cookie i linki przekierowujące nie będą również  skuteczne, jeżeli, na przykład, Użytkownik wejdzie na stronę www Partnera nie poprzez Stronę Internetową pomagam.lepszaoferta.pl, również jeśli Użytkownik. LepszaOferta.pl nie jest odpowiedzialna za działanie Partnerów, jeżeli Partner nie raportuje działania Użytkownika, lub Partner nie wypłaci należnych środków, pieniężnych, które zdaniem Użytkownika powinny być wypłacone.

Beneficjenci: Na Stronie Internetowej zostanie wskazany Beneficjent lub grupa Beneficjentów, których Użytkownik wesprze finansowo. Docelowo LepszaOferta.pl planuje wpowadzenie możliwosci wyboru Beneficjenta. Do momentu wprowadzenia takiego rozwiązania Beneficjenta wybiera LeszaOferta.pl. LepszaOferta.pl w ramach swoich możliwości podejmuje działania kontrolne w celu zapewnienia, aby tylko osoby i organizacje działające w dobrej wierze były zarejestrowane jako Beneficjent na Stronie Internetowej. Jednakże LepszaOferta.pl nie jest w stanie dać gwarancji, że osoby lub organizacje zarejestrowane jako Beneficjenci działają rzeczywiście w dobrej wierze.

Partnerzy: Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszyscy Partnerzy cieszą się dobrą opinią. Nie jest intencją LepszaOferta.pl współpraca ze wszystkimi sklepami internetowymi jako Partnerami. LepszaOferta.pl na prawo usunąć ze Strony Internetowej Partnera, co do którego poweźmie wiedzę o jego kontrowersyjnych lub nieetycznych działaniach. Jednak LepszaOferta.pl nie daje żadnych gwarancji, co do prawdziwości ofert Partnerów lub poprawności i uczciwości ich działań i zachowań.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WSPIERAJĄCEGO

Wspierający akceptując niniejszy Regulamin, przyjmuje do wiadomości że,:

 • z Inspektorem Ochrony Danych w LepszaOferta.pl można się kontaktować poprzez email: IODO@lepsza-oferta.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług jakie proponuje Strona Internetowa;
 • Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies, co jest niezbędne do naliczenia kwoty darowizny wynikającej Działań Użytkownika;
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.) tj. art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR);
 • dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę Wspierającego;
 • dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie LepszaOferta.pl – podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 • ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zadań realizowanych dla dobra publicznego i jest dobrowolna, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z niemożliwością korzystania ze Strony Internetowej;
 • ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy pisemnie (email) zawiadomić LepszaOferta.pl: IODO@lepsza-oferta.pl;;
 • ma prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

LepszaOferta.pl nie ponosi odpowiedzialności za Partnerów oraz za informacje zawarte na stronach internetowych Partnerów. LepszaOferta.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i zawartość sklepów internetowych Partnerów. LepszaOferta.pl nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie sklepów internetowych Partnerów skutkujące m.in.:

 • nie przyznaniem Rabatu;
 • nie naliczeniem kwoty Darowizny;

LepszaOferta.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz gwarancji towarów i usług zakupionych u Partnerów za pośrednictwem Strony Internetowej.

POZOSTAŁE WARUNKI OGÓLNE

Naliczanie lub nienaliczenie lub nieprawidłowy status Darowizny: Darowizna powinna zostać zarejestrowana w ciągu 7 dni od dokonania transakcji u Partnera. Jednak w przypadku niektórych Partnerów proces rejestracji i rozliczeń sprzedaży trwa nawet 60 dni. W takim przypadku darowizna zostanie zliczona dopiero w następnych okresach rozliczeniowych ( po potwierdzeniu prowizji przez Partnera) 

Zgłoszenia należy składać poprzez Stronę Internetową. Jednocześnie informujemy że, Darowizny nie będa zarejestrowane jeżeli:

 • Przeglądarka internetowa Wspierającego używa oprogramowania blokującego reklamy, pliki cookies lub w inny sposób ingerującego w komunikację pomiędzy Stroną internetową, a Użytkownikiem (np. AdBlock).
 • Transakcja nie została dokonana bezpośrednio po przejściu za pośrednictwem linków znajdujących się na stronie pomagam.lepszaoferta.pl (ostatni przeklik nie pochodzi z LepszaOferta.pl);
 • Transakcji dokonano z wykorzystaniem kodów rabatowych lub promocji nie pochodzących od LepszaOferta.pl, lub w trakcie zakupów Użytkownik przechodził z LepszaOferta.pl do innych stron oferujących kody rabatowe lub porównujących ceny produktów czy usług.

Zmiany Regulaminu: LepszaOferta.pl może aktualizować niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub organizacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony Internetowej. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą odpowiedniego komunikatu na Stronie Internetowej. Zmiany będą obowiązywały po ich ogłoszeniu. Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować nowych warunków powinien zaprzestać dalszego korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej po dniu, w którym zmiana Warunków weszła w życie oznacza zgodę na nowe Warunki Wspierającego;

Przekazanie praw i obowiązków: Użytkownik nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z korzystania ze Strony Internetowej pomagam.lepszaoferta.pl. na żadną inną osobę. LepszaOferta.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub cesji swoich praw i obowiązków, w całości lub w części, do każdej osoby (bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika);

Brak zrzeczenia się praw: Jeśli LepszaOferta.pl zrezygnuje z wykonania jakiegokolwiek prawa wobec Użytkownika lub wyegzekwowania obowiązku Użytkownika w określonym czasie, to nie oznacza, że LepszaOferta.pl w przyszłości nie może zdecydować się na wykonanie tego prawa lub wyegzekwowanie tego obowiązku;

Rozdzielność: Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za bezprawną, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas tą część postanawia się za oddzielić od reszty Regulaminu bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. W takich przypadkach zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zmienione w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak dokładnie jak to możliwe pierwotną intencję LepszaOferta.pl.

Całość umowy: Niniejsze Warunki wspierającego (i pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie jako część niniejszych Warunków Wspierającego, w tym Regulamin Strony Internetowej, Polityka Cookies, Polityka Prywatności oraz Umowy Licencyjne Użytkownika Końcowego) stosuje się w odniesieniu tylko do spraw opisanych w niniejszym dokumencie z wyłączeniem wszystkich innych warunków i regulaminów, które miały lub mogły mieć zastosowanie. Nie można powoływać się na jakąkolwiek umowę czy porozumienie, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Wspierającego. LepszaOferta.pl S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany i korekt niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. 

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub w związku z niniejszymi Warunkami Wspierającego podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. LepszaOferta.pl dołoży starań, aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie spory. W przypadku sporu sądowego sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla miasta Stołecznego Warszawy.

Obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Wróć do zakupów i pomagaj